Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny oraz indywidualizacji procesu uczenia się. Zostaną doposażonych sześć pracowni przedmiotowych, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów białostockich Uczelni o specjalizacji nauczycielskiej.

Dzięki współpracy z partnerami (Uniwersytetem w Białymstoku, Podlaskim Kuratorem Oświaty, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczną nr 2) szkoła ćwiczeń będzie  miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

2SLO stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.08.2022

Środki finansowe:
 1 346 861,72 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku

Partnerzy Projektu:
Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych:

Konferencja „Kompetencje kluczowe w systemie edukacji”

Szanowni Państwo,

Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, rozpoczynają działania związane z utworzeniem Białostockiej Szkoły Ćwiczeń, której celem jest  poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kompetencje kluczowe w systemie edukacji”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie online.

Unieważnienie zapytania 1 BSC 2020

Zapytania ofertowe 2 BSC 2020

Dotyczące zakup komputerów przenośnych

Zapytanie na stronę 3 BSC 2020

Dotyczące zakupu i dostawy sprzętu i urządzeń komputerowych do wyposażenia pracowni informatycznej nr 3 BSC 2020

Do zapytania nr 3/BSC/2020 

W związku z doprecyzowaniem treści SOPZ wydłużamy termin składania  ofert do dnia 04.01.2021 r. do  godz. 12.00 

Zbiorcze zestawienie oceny oferty

Dotyczących zakupu i dostawy 16 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka Szkoła Ćwiczeń”.

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert dotyczących zakupu i dostawy 16 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka Szkoła Ćwiczeń”

Informacja o wybranym wykonawcy

Do zapytania POWR.02.10.00-00-3033/20

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BSC/2021

Zapytanie ofertowe przygotowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 21 grudnia 2020 r. dotyczące zakupu i dostawy 16 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

Numer postępowania: 1/BSC/2021 – Odpowiedzi do pytań.

Odpowiedzi na pytania z dn. 01.02.2021 r. i dn. 02.02.2021 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/BSC/2021

dotyczące zakupu i dostawy 56 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

Zawiadomienie o odstąpieniu od podpisania umowy

Numer postępowania: 2/BSC/2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.02.2021 r. – cz. 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o wybranym wykonawcy

Wybór wykonawcy w zapytaniu ofertowym nr 2/BSC/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/BSC/2021

dotyczące zakupu i dostawy 16 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacje o wybranym wykonawcy

Numer postępowania 3/BSC/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BSC/2022

dotyczące zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych, wyposażenia (meble) i oprogramowania pracowni informatycznej w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BSC/2022 – wydłużenie terminu

Informacja o wybraniu wykonawcy i zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Informacje dotyczą zapytania ofertowego 1/BSC/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/BSC/2021

dotyczące zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń”